ABOUT CONTEST / O KONKURSIE

OKNOPLAST in cooperation with the MOCAK The Museum of Contemporary Art in Krakow invite you to participate in a competition. Express yourself, showcase your talent. Show what art is for you!
The theme and canvas for your competition work is a window, which creates a frame to showcase your art.
The contest is open to all artists or art groups, professionals and not only, coming from all over Europe.
All techniques are allowed: drawing, graphic design, painting, mixed technique. However, it is important not to change the original shape of the window! Let the window become a canvas for your creativity and inspire you to create a unique design.

——-
OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zaprasza do udziału w konkursie. Wyraź siebie i zaprezentuj swój talent. Pokaż, czym dla Ciebie jest sztuka!
Tematem i płótnem konkursowej pracy jest okno, które stanowi bazę do wykonania pracy.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów lub grup artystycznych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, pochodzących z całej Unii Europejskiej.

Akceptowana jest dowolna technika: rysunek, grafika, malarstwo, mieszana. Ważne jest jednak, aby nie zmieniać oryginalnego kształtu okna! Niech stanie się ono płótnem dla Twojej kreatywności i zainspiruje Cię do stworzenia unikalnego projektu.

0
EURO PRIZE POOL / PULA NAGRÓD W EURO
0
AWARDED WORKS / NAGRODZONE PRACE
0
EXHIBITION AT MOCAK THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN KRAKOW / WYSTAWA W MOCAK MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE

AWARDS / NAGRODY

The winners of the competition will receive prizes worth: a grand prize of €7,000 and, second prize of €3,000  and third prize of €2,000.
The winning artworks will be presented during a special exhibition at the MOCAK Museum.

The jury will select the most interesting, outstanding projects.
Enrollment is open
Deadline for submissions: 04/03/2024

——-

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości: główna nagroda 7000 euro, druga nagroda 3000 euro, a trzecia nagroda 2000 euro.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy w Muzeum MOCAK.

Jury wybierze najbardziej interesujące, wybitne projekty.
Zapisy są otwarte
Termin zgłoszeń: 04/03/2024

Time until the end of the contest / Czas do zakończenia konkursu

Deadline for submissions: 04/03/2024 / Termin nadsyłania zgłoszeń: 04/03/2024

0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

COMPETITION RULES / ZASADY KONKURSU

For whom? / Dla kogo?

The participant of the Competition may be an artist who is a student or graduate of an academy of fine arts or other art academies, as well as artists who have not completed a course of study, but have documented artistic activity.
—-

Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent uczelni artystycznej lub o kierunku artystycznym, a także artyści, którzy nie ukończyli studiów, lecz mają udokumentowaną aktywność artystyczną.

Challenge / Wyzwanie

The participant creates, in any technique and using any materials that he or she chooses independently, a design for a work of art. This artwork must be made on the window, but without modifying its frame or shape. The window cannot be destroyed.

Uczestnik tworzy w dowolnej technice i przy użyciu dowolnych materiałów, projekt dzieła sztuki. Dzieło to musi być wykonane na oknie, jednak bez modyfikowania jego ramy lub kształtu. Okno nie może zostać zniszczone.

How? / Jak?

The Competition work should include: a graphic file of maximum size 80 MB containing the Competition design and confirmation of artistic activity by attaching a portfolio or a link to a website containing the Entrant’s works. The Competition Work should be anonymized in a way that makes it impossible for the Jury to identify the author of the Competition Work, i.e. it should be devoid of signatures, watermarks, references to the portfolio of the author of the Competition Work and similar markings. All works will be presented to the Jury in an anonymized manner. This ensures that the chance to win is equal for all.

If you have additional questions send them to: art@oknoplast.com

Praca konkursowa powinna zawierać: plik graficzny o maksymalnym rozmiarze 80 MB zawierający projekt konkursowy oraz potwierdzenie aktywności artystycznej poprzez dołączenie portfolio lub linku do strony internetowej zawierającej prace zgłaszającego. Praca konkursowa powinna być zanonimizowana w taki sposób, który uniemożliwia Jury zidentyfikowanie autora pracy konkursowej, tj. powinna być pozbawiona podpisów, znaków wodnych, odniesień do portfolio autora pracy konkursowej i podobnych oznaczeń. Wszystkie prace zostaną przedstawione Jury w sposób zanonimizowany. Zapewnia to równą szansę na wygraną dla wszystkich.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesłanie ich na adres: art@oknoplast.com

PATRONI MEDIALNI